Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke rechten is voor ons van het grootste belang. Daarom volgen wij een eenvoudig principe voor alle gegevensverwerking: De gegevensverwerking zal in het algemeen beperkt blijven tot alleen de noodzakelijke informatie en tot de noodzakelijke omvang.

 

Verantwoordelijk.
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is HUM-ID GmbH, Chausseestraße 107, 10115 Berlijn.

Gegevensbeschermingsfunctionaris
Voor alle vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten op grond van de GDPR kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt hem bereiken op datenschutz@hum-id.com.

website

Scope

.
Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) te informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder HUM-ID GmbH.
Wij nemen gegevensbescherming zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet haalbaar.

Toegangsgegevens

.
Wij, als beheerder van de website of aanbieder van de pagina, verzamelen gegevens over de toegang tot de pagina en slaan deze op als “server log files”. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:
– Bezochte website
– Tijd op het tijdstip van toegang
– Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
– Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
– Gebruikte browser
– Gebruikt besturingssysteem
– Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en om de website te verbeteren. De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor om achteraf de serverlogbestanden te controleren indien concrete aanwijzingen duiden op illegaal gebruik.

Cookies

.
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze veroorzaken geen schade. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.
De huidige browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang krijgt tot alle functies van deze website als u deze zo instelt.

Persoonlijke gegevens

.
De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en verstrekt uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.
Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om uw persoon te bepalen en die naar u kan worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de exploitant van de website, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard zodat ze kunnen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw vraag en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Google Analytics

.
Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de pagina’s voortdurend te verbeteren, maken wij op basis van de DSGVO gebruik van de webtrackingdienst Google Analytics, aangeboden door Google Inc. (“Google”). De cookies die door Google worden gebruikt, genereren informatie over uw bezoek aan onze website. Alleen geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen en gebruikt (bv. geanonimiseerde IP-adressen, datum en tijd van paginaweergaven, verblijftijd en bouncepercentages, entry- of exitpagina’s). De bezoekers van deze website kunnen niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens, aangezien de IP-adressen worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen (uw IP-adres wordt door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte). Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Volgens Google zal het door uw browser doorgegeven IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Alle extra opties voor het delen van gegevens met Google (Google Producten en Diensten, Benchmarking, Technische Ondersteuning, Accountspecialisten) zijn uitgeschakeld in de configuratie die wij gebruiken.

 

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de desbetreffende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Bovendien biedt Google zelf een deactivatie-addon voor verschillende browsers. U kunt dit hier downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Piwik website tracking

.
Alleen geanonimiseerde gegevens (bijv. geanonimiseerde IP-adressen, datum en tijd van paginaweergave, verblijfsduur of de pagina van waaruit ze onze website hebben bezocht) worden opgeslagen en gebruikt op onze website met behulp van technologieën van Piwik. De IP-adressen worden onmiddellijk na verwerking en voordat zij worden opgeslagen, geanonimiseerd. Zij staan geen identificatie van bezoekers aan deze website toe.

Nieuwsbrief

.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden en bevat informatie over nieuwe producten en aanbiedingen. Wij zullen uw persoonsgegevens die wij verwerken voor het verzenden van de nieuwsbrief niet aan derden ter beschikking stellen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief met werking voor de toekomst, per e-mail aan info@hum-id.com of per post.

App

I. Gegevensbescherming, toepasselijkheid van het privacybeleid en verantwoordelijke partij

.
Hum-ID GmbH biedt een app aan voor het uitlezen van sensoren van het bedrijf Hum-ID voor vochtdetectie van platte daken en vloeren. In verband met het gebruik van de app worden gebruiksgerelateerde persoonsgegevens verzameld via invoer door de gebruiker.

1. verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) is HUM-ID GmbH, Chausseestraße 107, 10115 Berlijn.

2. functionaris voor gegevensbescherming

Voor alle vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten op grond van de DSGVO, kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt hem bereiken op datenschutz@hum-id.com.

II. Aard en doel van de verzamelde gegevens

.
1. door ons verzamelde gegevens

a. Wanneer u de app gebruikt, verstuurt uw apparaat technische gegevens die worden opgeslagen in de vorm van logbestanden. Deze gegevens worden anoniem verzameld en verwerkt

  • i. Datum, tijd en duur van het gebruik van de App
  • .

  • ii. Informatie over uw apparaat, zoals type apparaat, besturingssysteem en versie
  • .

b. Persoonlijke gegevens die handmatig van u zijn verzameld, waaronder foto’s of geüploade foto’s, en adressen. Deze gegevens worden alleen lokaal op het toestel van de gebruiker opgeslagen.

2. doel van de verwerking van de gegevens

  • a. Beschikbaarstelling van beschikbare diensten en creatie van gepersonaliseerde projecten
  • .

  • b. Technische evaluaties en analyse van de functionaliteit van de app
  • .

III Het delen van persoonsgegevens

.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en delen ze niet met derden en verkopen uw gegevens in geen geval aan derden voor promotiedoeleinden. Het delen van gegevens met derden is alleen mogelijk via de deelfunctie van de app met door de gebruiker bepaalde geadresseerden.

Geanonimiseerde gegevens die worden verzameld om de werking en de juridische effectiviteit van de app te monitoren, kunnen voor analysedoeleinden worden gedeeld met derden, maar hier kunnen geen conclusies uit worden getrokken over de gebruiker zelf.

IV. Bewaartermijn

.
Uw gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften bewaard voor de bovengenoemde doeleinden, voor zover en voor zolang dat nodig is. Gegevens die door u worden verwijderd, worden niet door ons bewaard.

Dit privacybeleid werd opgesteld op 15/12/2020 en is in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Machtiging tot toegang tot gegevens

Camera

We hebben toegang nodig tot de camera op uw toestel. Om een gepersonaliseerd project te maken, kunt u een foto nemen om in uw project op te slaan. Foto’s worden alleen lokaal op uw toestel opgeslagen en worden niet met derden gedeeld.

Dossiers

Wij hebben toegang nodig tot de bestanden op uw apparaat. Om een gepersonaliseerd project te maken, kunt u een foto uploaden om aan uw project toe te voegen. Foto’s worden alleen lokaal op uw apparaat opgeslagen en worden niet met derden gedeeld.